तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनुरोधको स्थिति जाँच गर्नुहोस् ।

तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. अथवा अनुरोध नं पेश गर्नुहोस् ।

अथवा